EVALUEREN OM TE LEREN

 

Nieuws: Evalueren om te Leren


Januari 2019
Formatief leren Coninxhof JSW jan2019.pdf

Augustus 2017:
Download informatie 'Denken om te Leren' - wat doe je dan precies?

Klankbordgroep (kijk op ook de pagina van de klankbordgroep)
Bijeenkomst 18 mei 2016
Notulen klankbordgroep 18-5-2016
Presentatie klankbordgroep 18-5-2016

Bijeenkomst 17 februari 2016
Notulen klankbordgroep 17 februari 2016.pdf
Presentatie klankbordgroep 17-02-'16.pdf

Evalueren om te Leren
Evalueren om te Leren (Castelijns, Segers & Struyen, 2011) vormt een belangrijke onderlegger voor onze schoolvisie zoals deze is opgesteld in schooljaar 2014-2015. Het vormt de stip aan de horizon voor de komende vier schooljaren. Hieronder een aantal aspecten uit deze visie die betrekking hebben op dit onderwerp. 

 

Aansluitend bij de missie en visie van SPOVenray, zien wij het als onze opdracht om samen met ouders/verzorgers, een kleurrijke school te zijn waar goed onderwijs gegeven wordt omdat:  

  • De opbrengsten tijdens en na afloop van het leerproces met leerlingen en andere betrokkenen geëvalueerd worden, om daarmee het hoogst haalbare uit elke leerling te halen; 

  • Leerlingen mede-eigenaar zijn van hun leer- en ontwikkelproces waarin persoonlijke talenten, kritisch denken en probleemoplosvaardigheden gestimuleerd worden; 

  • Er professionals werkzaam zijn die zich continu ontwikkelen. 
     

Deze visie hebben we gepresenteerd tijdens de algemene informatieavond eind schooljaar 2014-2015. De presentatie is hier te downloaden: PPT presentatie ouderavond 1 juli 2015 29 juni 2015 (definitief).pdf

Onze leerlingen komen naar school om zich te ontwikkelen en bepaalde leerdoelen te behalen. Leerkrachten zijn belangrijk om de leerlingen waar nodig te stimuleren, te begeleiden en te sturen in het leerproces. Het (tussentijds) beoordelen van het leren is hierbij essentieel. Maar ook de leerlingen hebben hier een belangrijke taak in. Door zelfreflectie, feedback van de leraar en evaluatie door leerlingen, worden zij zich meer bewust van hun eigen leerproces en krijgen zij de aanwijzingen voor het zetten van de volgende stap op weg naar het bereiken van hun leerdoel. Dit wordt bereikt door formatieve evaluatie.  

Het verzamelen van de benodigde gegevens komt dus niet alleen voort uit toetsgegevens (summatief beoordelen) maar ook uit formele en informele gesprekken met de leerlingen. De leerling wordt mede-eigenaar en formatief beoordelen vindt tussentijds plaats.

Denkcirkel 2.0

Nieuwe cirkel DotL (nov.16).JPG

Denkcirkel: Denken om te Leren (DotL)

Download hieronder de denkcirkels per bouw:
Denkcirkel onderbouw
Denkcirkel middenbouw
Denkcirkel bovenbouw