BURGERSCHAP


Actief Burgerschap en Sociale Integratie
Sinds december 2005  zijn alle scholen wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Burgerschapsvorming brengt jonge burgers (want dat zijn leerlingen immers!) de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving.
 Ze maken kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflict hantering, sociale vaardigheden, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Deze kennis komt meestal niet uit een boekje, maar wordt vooral geleerd door te oefenen in de praktijk.


Geen brave burgers
Burgerschapsvorming is niet bedoeld om brave burgers voort te brengen. Democratisch burgerschap geeft recht op een afwijkende mening.
Wij willen op basisschool Coninxhof de kinderen meegeven dat:
 • Elk mens in de maatschappij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft; onze maatschappij behoefte heeft aan positieve medeburgers die weerbaar zijn en actief willen meewerken.
 • Iedereen zich mag ontwikkelen volgens zijn eigen talenten.
 • Mensen/kinderen tolerant en met respect om moeten gaan met:
 • Mensen/kinderen die verschillen qua uiterlijk, huidskleur, cultuur, levensbeschouwing, geslacht, geaardheid, politieke en andere opvattingen.
 • Zwakkere in onze samenleving
 • Het leven, de natuur, het milieu, de eigen leefomgeving, maar ook die van de anderen.
 • Het leven in onze multiculturele samenleving waardevol en verrijkend is en dat we open moeten staan voor maatschappelijke veranderingen.
De school is daarom bij uitstek de plek waar elke leerling kennis kan maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering en een multiculturele samenleving vragen dat wij actief burgerschap en sociale integratie bevorderen. Actief burgerschap is het kúnnen en willen deelnemen aan de samenleving. Burgerschap gaat over diversiteit, acceptatie en tolerantie. Het vraagt vaak om reflectie op het eigen handelen, respectvolle houding en een bijdrage aan de zorg voor je omgeving.
Natuurlijk willen we datgene dat  hierboven  beschreven staat ook tot uiting laten komen in ons lesprogramma. We doen dat op verschillende manieren:
In alle klassen gebruiken daarvoor o.a. de methode:
 • Hemel  en Aarde:
 • SamSam
 • Goed Gedaan
Onze kinderen werken voortdurend aan allerhande projecten. Deels worden die vooraf gepland, deels ontstaat een project vanuit de behoefte van het kind.
Denk hierbij aan projecten als:
 • Keep it clean
 • Vredesposter
 • Het Rooijse Huus
 • Verkiezingen/bezoek aan 2e kamer
 • Millenniumdoelen
Verder laten we dit terugkomen middels andere activiteiten zoals:
 • Een  leerlingpanel
 • Een ouderpanel
 • Samenwerken  met Peuterspeelzaal en kinderopvang
 • Samenwerken Wijkcentra
 • Samenwerken met Wijk Opbouw Platform