MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
 

Wat is de MR?

Meedenken en meebeslissen

Waarom is het belangrijk dat ouders meedenken en meebeslissen over de school? Hoe kunt u de school meebesturen? Wat doet de medezeggenschapsraad? Wat doet de oudervereniging?

Meedenken en meebeslissen over de school van uw kind is belangrijk. Maar waarom? Als u een goed contact heeft met de school van uw kind, is dat goed voor uw kind. U weet hierdoor wat er op de school gebeurt en u kunt daar met uw kind over praten. Vaak leert uw kind hierdoor ook beter en heeft het minder problemen.

Er zijn veel verschillende manieren waarop u kunt meedenken en meebeslissen over de school van uw kind. Ook als u hiervoor maar weinig tijd heeft. Niet elke ouder kan bijvoorbeeld lid zijn van de oudervereniging, maar u kunt ook op een andere manier bij de school betrokken zijn.

Veel scholen vragen de ouders wat ze van de school vinden en hoe ze willen meedenken en meehelpen. Scholen zijn verplicht om de ouders te vragen naar hun mening over de schooltijden en over voorstellen voor het regelen van buitenschoolse opvang. Ook organiseert de school avonden voor ouders. De meeste scholen hebben één keer per jaar een ouderavond. Ze bespreken dan een thema of praten over de kwaliteit van de school. Wilt u hier meer over weten? Vraag hier dan naar bij de school of kijk eens op de site van de landelijke ouderorganisaties.

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten: het instemmingsrecht en het adviesrecht. Deze rechten zijn beschreven in het reglement van de medezeggenschapsraad. In deze raad zitten ouders en personeel van de school.

Naast gezamenlijke bevoegdheden, hebben ouders een eigen instemmingsrecht bij beslissingen die voor hen in het bijzonder belangrijk zijn, zoals de ouderbijdrage, de vaststelling van de schooltijden of de regeling van het overblijven. Samen met het personeel hebben ze instemming bij beslissingen over onder meer het schoolplan, de onderwijskundige doelstellingen of plannen om samen te gaan met een andere school of schoolbestuur (fusieplannen).

Soms moeten de directie en het bestuur advies vragen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld over het voorgenomen beleid op het gebied van financiën, aanmelding en toelating van nieuwe leerlingen, of het ontslaan of aannemen van de schoolleiding. Over deze zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht. Dat betekent dat ze advies geven aan het bestuur en de directie.

Wat doet de medezeggenschapsraad?

Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad. Dat is verplicht en staat in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. De schooldirectie - die meestal optreedt namens het schoolbestuur - is daarbij verplicht om de medezeggenschapsraad goed te informeren. Bijvoorbeeld over de verdeling van het geld en de gebouwen, de schooltijden, de vakanties en vrije dagen, de lesmethodes, de ouderbijdrage, de verbetering van het onderwijs en de manier waarop ouders kunnen meehelpen bij het onderwijs en andere activiteiten.

MR van de Coninxhof

De MR van Coninxhof bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De belangen van het personeel worden vertegenwoordigd door de personeelsgeleding, die van de ouders en de kinderen door de oudergeleding.

De personeelsgeleding bestaat uit:

Mevr. B. Linssen
Mevr. M. Poels (secretaris)
Mevr. J. van Dijck

De oudergeleding bestaat uit:

Mevr. A. Jacobs
 (voorzitter)
Dhr. P. Steenbekkers
Mevr. L. van Winden

Contact met de MR

Het is belangrijk dat de MR alle ouders en kinderen vertegenwoordigt. Het is dus belangrijk dat u ons op de hoogte houdt van u ideeën en zorgen van uw kinderen, de klas en de school. De MR toetst het beleid van de directie. Voor individuele zaken van leerlingen of ouders kunt u contact opnemen met de leraar van uw kind of met directeur. Indien zaken een groep klas, de school of de directe leefomgeving van Coninxhof aangaat, zullen wij uw belangen meenemen in het overleg.

De MR brengt jaarlijks een kort jaarverslag uit. Deze kunt u hier op de website vinden. Verder zijn de notulen van de MR-vergadering in te zien op de school. Vraag de personeelsgeleding eventueel waar je deze kunt vinden.

Wilt u de MR hierover spreken? Praat met een van de personeelsleden uit de MR of mail ons via mr@coninxhof.nl die bij onze secretaris binnenkomt. Wilt u graag een van de ouders uit de MR spreken? Onze contactgegevens kunt u vinden in de informatiegids.
 

 
 

 

Interessante links

Ministerie van Onderwijs en Cultuur

http://www.minocw.nl/onderwijs/391/Informatie-voor-ouders.html

Kennisnet

http://www.ouderspo.kennisnet.nl/

Nederlandse Katholieke vereniging voor Ouders

http://www.nko.nl/

Andere website

http://onderwijs.startpagina.nl

http://www.internetwijzer-bao.nl

http://www.voo.nl/vragen/vraag.asp