Nieuwsbericht (week 11)

18-03-2021
GGD test of sneltest
We krijgen steeds meer vragen van ouders of de afname van sneltesten bij leerlingen ook akkoord is. In de brief van de gezamenlijke schoolbesturen vragen we aan ouders om via de GGD een test af te laten nemen. Dus afspraak vooralsnog blijft: een negatieve testuitslag via GGD overleggen betekent pas weer naar school.

Corona - afstandsonderwijs
We zien dat het aantal leerlingen dat afwezig is door (verkoudheids)klachten toeneemt evenals het aantal leerlingen dat wordt getest. Gelukkig zijn alle uitslagen tot op heden negatief. Bij een absentiemelding van een leerling gelden onderstaande afspraken. We vinden het belangrijk om deze u nogmaals onder de aandacht te brengen.
  • Op de eerste dag dat een leerling absent is, heeft de leerkracht de tijd om (na schooltijd) het thuisprogramma voor te bereiden en materialen klaar te maken. Deze dag wordt er dus nog geen afstandsonderwijs verzorgd, om er zo voor te zorgen dat leerkrachten voldoende tijd hebben het afstandsonderwijs voor de leerlingen goed voor te bereiden. Waar de mogelijkheid zich aandient om wel al via live-verbinding een instructie vanuit thuis mee te kijken, zal de leerkracht dit communiceren.
  • Vanaf de tweede dag dat een leerling afwezig is, start het afstandsonderwijs. De leerlingen krijgen een planning met daarop werk en de leerkracht stemt met ouders af door wie en wanneer materialen kunnen worden opgehaald. 
  • Voor de ouders van leerlingen in groep 1-2 geldt ook de afspraak dat zij vanaf de tweede dag werk kunnen ophalen om thuis aan te werken. Gezien het programma in de kleutergroepen werken zij niet met instructies via MEET. 
meet.PNG

Overzichten CITO leerlingvolgsysteem

Vrijdag ontvangen alle leerlingen van groep 3 t/m groep 8 een overzicht uit het CITO leerlingvolgsysteem met de toetsresultaten vanaf groep 3.
Doordat uw kind in het afgelopen kalenderjaar twee keer een periode thuisonderwijs heeft gehad, geeft de uitslag van de reguliere CITO toetsen van eind vorig schooljaar en de recent afgenomen toetsen wellicht een minder reëel beeld. Daarom is het van belang dat we naar de gehele ontwikkellijnen kijken. De resultaten van CITO worden tijdens de rapportgesprekken besproken.  

Studiedag team 23 maart a.s.
Tijdens de online studiedag komen naast diverse bespreekpunten en mededelingen de volgende zaken aan de orde: hoogbegaafdheid, thuis-onderwijs en formatief evalueren.

gmr.PNG

De GMR van SPOV 
Met dit bericht willen we u als ouder kort informeren over de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). De GMR is dé plek waar ouders samen met leerkrachten invloed uit kunnen oefenen op het beleid van SpoVenray. De school van uw kind valt onder deze stichting. De GMR is een orgaan met wettelijke bevoegdheden. Onderwerpen waarover beslist moet worden, kunnen worden voorzien van een advies van de GMR of van een instemming van de GMR. Er zijn items met advies of instemmingsrecht. Soms kan de hele GMR over iets beslissen, soms alleen de personeelsgeleding of alleen de oudergeleding. Deze regels zijn wettelijk vastgelegd in de wet op de Medezeggenschap. We vergaderen tien keer per schooljaar over allerlei aangelegenheden die alle basisscholen binnen de gemeente Venray aangaan. Onderwerpen die deze maand bijvoorbeeld aan bod komen zijn het veiligheidsplan, het strategisch beleidsplan of het vakantierooster. 
Momenteel vergaderen we digitaal en we merken dat dit ook goed werkt. Onder leiding van onze onafhankelijke voorzitter gaan we in gesprek met de directeur van SPOV, Marcel Reulen. Afhankelijk van de onderwerpen sluiten ook andere medewerkers aan om ons nog van informatie te voorzien. Deze overleggen zijn altijd verhelderend en leerzaam voor alle deelnemers. Verder vergaderen we ook nog twee keer per jaar met de Raad van Toezicht. We ervaren onze toezichthouder als transparant en betrokken. Tot slot willen we nog kenbaar maken dat alle vergaderingen openbaar zijn.

Bericht van Tennisclub Venray: maak kennis met tennis
Zin om lekker buiten te komen sporten? Je bent van harte welkom om mee te doen met onze proeflessen. We gaan lekker tennissen, we laten je onze club zien, je maakt kennis met onze trainer en de andere kinderen van de club. Doe gezellig mee, wij zorgen voor een racket! Geef je op door een mail te sturen naar jc@tennisclubvenray.nl
Groetjes, de jeugdcommissie 

tennis.JPG