Nieuwsbericht (week 3)

16-01-2020
Voorlopig stakingsbericht
Alle leerkrachten hebben tot donderdag 16 januari om aan de directeur door te geven of ze wel/geen gebruik willen maken van hun stakingsrecht. Op vrijdagmorgen 17 januari zal de directeur u hierover informeren.

Resultaten tevredenheidsonderzoek
Eerder dit schooljaar zijn de tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder ouders en leerlingen. Basisschool Coninxhof heeft over het algemeen zeer goede resultaten behaald. We delen graag de resultaten van deze onderzoeken met u. 

Tevredenheidsonderzoeken leerlingen
De tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen zijn afgenomen in de groepen 6, 7 en 8. Leerlingen hebben voor zichzelf een aantal vragen beantwoord. Alle leerlingen hebben deze vragen ingevuld. Het percentage respondenten is daarmee 100%. Gemiddeld geven de leerlingen Coninxhof een cijfer 8.4. De benchmark is 7.6. Dus in vergelijking met andere scholen scoren we hierin hoger. Leerlingen vinden dat leerkrachten goed lesgeven en ze voelen zich veilig in de klas. 


Tevens was er in het onderzoek ruimte voor leerlingen om opmerkingen te plaatsen. De tips die hieruit voortkomen zullen we meenemen in de bespreking in het team en waar nodig in het leerlingpanel. 

Tevredenheidsonderzoeken ouders
We hebben ook de ouders gevraagd om een rapportcijfer te geven aan de school van hun zoon/dochter. Het percentage respondenten was onder ouders beduidend lager dan bij de leerlingen. Gemiddeld genomen over alle jaargroepen hebben 4 ouders per jaargroep het onderzoek ingevuld. In een aantal groepen zijn er minder dan 5 ouders geweest die de vragenlijst hebben ingevuld, waardoor deze resultaten niet zijn meegenomen. 
Hieronder zijn de resultaten van onze school weergegeven, afgezet tegen de landelijke benchmark. Over het algemeen zijn de ouders van basisschool Coninxhof tevreden met hun school. Basisschool Coninxhof scoort daarmee hoger dan de benchmark, een 8.1. In het onderzoek kwam tevens naar voren dat 94% van de ouders zeer tevreden is over onze school. Daarvan valt 48% in de categorie 'promotors'. Dit zijn ouders die erg tevreden zijn, erg betrokken zijn bij de school en hun enthousiasme over de school naar andere uiten. Daar zijn we erg blij mee!
Net zoals bij de leerlingen was er de mogelijkheid voor ouders om opmerkingen te noteren. De tips die hieruit voortkomen zullen we meenemen in de bespreking in het team en waar mogelijk het ouderpanel.   

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u na dit bericht nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op. 

Namens het team,
Dionne Donlou
Daniëlle Wijnen

Berichtgeving nieuwe huisvesting
In de bijlage wordt u door de heer Reulen, College van Bestuur SPOVenray, geïnformeerd over het huisvestingsplan.

Lege flessen voor het carnavalsfeest
Voor het carnavalsfeest op vrijdag 21 februari zijn we op zoek naar lege frisdrankflessen met dop. Van wie zouden we deze mogen hebben zodat we hier tijdens het carnavalsfeest ranja in kunnen doen? Deze lege flessen kunnen ingeleverd worden bij juf Marie-Regine. Alvast heel erg bedankt!

Met vriendelijke groeten,
werkgroep carnaval