Nieuwsbericht (week 37)

12-09-2019
Start tevredenheidsonderzoek
In de bijlage wordt u op de hoogte gebracht van het tevredenheidsonderzoek, dat op alle scholen van Stichting Primair Onderwijs Venray onder ouders en leerlingen van start gaat. Dit onderzoek vindt plaats in de periode tot de kerstvakantie. Het oudertevredenheidsonderzoek vindt plaats onder alle ouders, het leerlingtevredenheidsonderzoek onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. We hopen op een zo groot mogelijke respons.
peiling.PNG


Beeldopnames voor schooltraject formatief evalueren
Zoals u weet is formatief evalueren een speerpunt binnen Coninxhof. Omdat de leerkrachten willen blijven ontwikkelen en wij als school willen onderzoeken of er een doorgaande lijn in de groepen zit, zal onze IB-er een aantal keren beeldopnames maken in de klas. Deze opnames worden uitsluitend ingezet binnen ons schooltraject en zullen niet verder worden verspreid. De opnames worden na afloop vernietigd. We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Startgesprekken
Maandag en dinsdag a.s. vinden de startgesprekken plaat in de groepen 4 t/m 8. In dit startgesprek heeft uw kind een gesprek met de leerkracht en met het startformulier wordt de ontwikkeling van uw kind op dat moment in kaart gebracht. Ouders zijn in dit ouder-kindgesprek vooral toehoorder en kunnen helpen waar nodig.

Kinderboekenweek
Op woensdag 2 oktober a.s. gaat de kinderboekenweek landelijk van start. Dit jaar zal het thema “reizen” zijn. Op school zal hier in de groepen 1 t/m 8 aandacht aan besteed worden. Het thema “reizen” is het schoolbreed thema. Op woensdag 2 oktober zal de opening van dit thema plaatsvinden. We zullen tot aan de herfstvakantie over dit thema werken. U als ouder kunt ook het lezen stimuleren door hier extra aandacht aan te besteden. Ook voorlezen speelt daarbij een grote rol. Wij wensen u veel (voor)leesplezier!

klas.PNG

Voorleeswedstrijd groep 3 t/m 8
In de groepen 3 t/m 8 wordt door kinderen die dat willen voorgelezen. Uit elke klas komt een winnaar naar voren. Deze winnaars strijden om de voorleestitel “Voorleeskampioen van Coninxhof”. Deze voorleeswedstrijd is op donderdag 10 oktober. Ouders van de voorleeskampioenen mogen hierbij aanwezig zijn. Deze ouders worden door de groepsleerkracht(en) uitgenodigd.

Samenstelling ouderpanel
Een aantal keren per jaar vindt op onze school het ouderpanel plaats. Het ouderpanel biedt de school de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan met ouders. Tijdens het ouderpanel kunnen er diverse punten besproken worden. Deze kunnen door de directie en de ouders worden ingebracht. Ouders die deelnemen aan een ouderpanel hoeven niets te organiseren. Er wordt 2 - 3 keer per jaar vergaderd en er wordt vooral samen nagedacht over het onderwijs op onze school. Voorbeelden van gespreksonderwerpen zijn: ICT, rapportgesprekken, nieuwe lesmethodes, lerarentekort, etc. 
Dit jaar vinden de bijeenkomsten plaats op maandagavond 28 oktober 2019 en dinsdagavond 17 maart 2020. We zijn op zoek naar ouders uit de groepen 1 t/m 5 die graag zouden willen deelnemen aan ons ouderpanel. Er zijn al ouders die hebben aangegeven ook dit jaar weer deel te willen nemen aan het panel en hierdoor is de bovenbouw al goed vertegenwoordigd. Lijkt het u leuk, wilt u deelnemen aan een panel of meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Daniëlle Wijnen; d.wijnen@spovenray.nl. Reacties ontvangen we graag vóór 1 oktober. 
Alvast bedankt! 

panel.PNG


Scouting Peelspeurders
Op verzoek van de scouting sluiten we een flyer van de Peelspeurders bij.