Plan Veltum - informatie directie scholen

26-01-2017
Beste Ouders,

Het is alweer een aantal weken stil geweest rondom de informatievoorziening naar jullie inzake de ontwikkelingen en samenwerking  in het gebouw van Coninxhof/Keg. Achter de schermen wordt echter niet stilgezeten.
Wat is de stand van zaken op dit moment:
  • De diverse MR-en zijn druk doende geweest om hun advies te formuleren naar het Bestuur. Dit traject bevindt zich in een vergevorderd stadium en we verwachten dat in januari dit is afgerond en dat door alle MR-en een positief advies is afgegeven.
  • De doelstelling is om in het najaar van 2017 te starten met de gezamenlijke huisvesting van de 4 scholen.   Als dit gerealiseerd is, zal worden bezien hoe en in welke mate samenwerking mogelijk is op organisatorisch en onderwijskundig gebied.
  • De directies van de betrokken scholen hebben inmiddels hun wensen en randvoorwaarden kenbaar gemaakt inzake het samen wonen onder  één dak in Plan Veltum. Welke ruimtes kunnen gezamenlijk worden gebruikt en wat heeft elke school nodig.
  • De werkgroep Verkeer is al langere tijd constructief in overleg met elkaar om een verkeersplan te schrijven. Waarschijnlijk zal het verkeersplan voor het einde van dit schooljaar klaar zijn.
  • Voorts vinden er geregeld gesprekken plaats tussen de directeuren van de betrokken scholen om elkaar te leren kennen, waarbij de verkeerssituatie en de huisvesting aan bod komen.
Met vriendelijke groet,

Carla, Sylvia en Henk
Directeuren van resp. Focus, de Keg en Coninxhof